previous exhibition
previous exhibition

RUPTURE

RUPTURE

Tobias Thaens, Kira Fröse, Aukje Koks, Eugène Brands, Arjan van Helmond

Tobias Thaens, Kira Fröse, Aukje Koks, Eugène Brands, Arjan van Helmond

RUPTURE

Tobias Thaens, Kira Fröse, Aukje Koks, Eugène Brands, Arjan van Helmond

Een tentoonstelling samengesteld door Arjan van Helmond.

23 maart – 4 mei
Opening zaterdag 23 maart van 17:00 – 19:00 uur.

De conventies van het kijken doorbreken. Actief spelen met de grenzen van onze vertrouwde visuele taal. Uitdagen van traditionele kijkpatronen, blootleggen en bevragen van onderliggende structuren en obstakels. Alles om een heroverweging van onze perceptie te bewerkstelligen.

Met de tentoonstelling RUPTURE heeft Arjan van Helmond een aantal kunstenaars uitgenodigd waarin hij deze houding herkent. Hij brengt kunstenaars samen die elk op een eigenzinnige manier hun ervaringen of herinneringen gebruiken om ogenschijnlijk alledaagse zaken vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Net zoals staren in het duister of de leegte soms beelden kan oproepen die er niet echt zijn, roepen de tentoongestelde werken percepties, associaties of hallucinaties op uit het niets, die ons emotioneel kunnen raken. RUPTURE gaat over het persoonlijk forceren van een breuk met het bestaande, het forceren van een crisis of verandering om zo een fundamentele transformatie te bereiken.

Tobias Thaens (1999, NL)
Net afgestudeerd aan De Ateliers en een oud-student van Van Helmond aan de AKI te Enschede, is Thaens bezig een geheel eigenzinnig oeuvre te ontwikkelen. Zijn schilderijen komen vaak voort uit observaties en bespiegelingen van de natuur maar tonen een meer associatieve verbinding, een meditatieve contemplatie met het onderwerp. Dominic van den Boogerd schrijft over hem: “Het gaat in zijn werk weliswaar om de waarneembare werkelijkheid, maar de schilder voelt zich geenszins gebonden aan de wetten van de representatie. De schilderijen, opgebouwd uit onbenoembare mengkleuren, doorschijnende, zacht glanzende oppervlaktes en elegante lijnen en lussen, roepen van alles op zonder direct iets af te beelden. In zijn androgyne werelden gaat natuurlijke gratie geruisloos over in kunstmatige charme, lossen harde tegenstellingen in elkaar op en worden onwrikbare categorieën vloeibaar.”

Kira Fröse (1992, DE)
Van Helmond ontmoette Kira Fröse bij het EKWC als een jonge en ambitieuze kunstenaar, met een voorliefde voor het absurde van de alledaagse werkelijkheid. Net als Tobias Thaens studeerde Fröse af aan de AKI te Enschede. Ze werkt met een breed arsenaal aan materialen. Voor het werk in de tentoonstelling gebruikt Fröse alledaagse voorwerpen, zoals een stekkerdoos, een gieter of pingpong batjes die zij in een versmolten vorm in porselein en keramiek reproduceert. Tactiel, subtiel humoristisch en licht ontwrichtend.
Over haar werk zegt zij: “Door het gebruik van kleur, organische, speelse en dynamische vormen, wil mijn werk de kijkers verleiden en uitnodigen om te ervaren wat er nou werkelijk voor hen staat. Onbewust beïnvloed door de esthetiek van de alledaagse objecten, creëer ik statische vormen die beweging uitbeelden en ondanks de zwaarte van hun materie glad en licht lijken. Bij nadere beschouwing kan men waarnemen dat esthetiek alleen kan voortduren door de aanwezigheid van onesthetische details.”

Aukje Koks (1977, NL)
Aukje Koks is gefascineerd door de snijpunten tussen de zichtbare werkelijkheid en de ideeënwereld. In haar werk probeert ze het perspectief van de kijker te ontwrichten: realiteit en illusie lopen door elkaar en het is niet meer duidelijk wat echt is en wat niet. In haar nieuwe tekeningen werkt ze vooral vanuit de leegte van een doos of een structuur van lege compartimenten op het papier. Hierin bouwt ze zorgvuldig in meerdere lagen de kleur op. In deze handeling ontstaat vaak het idee van het werk, waarbij een vlek, een overgang of een bepaalde textuur een heel nieuw beeld tot gevolg kan hebben.

Eugène Brands (1913- 2002, NL)
Eugène Brands, aanvankelijk bekend als oprichter van de CoBrA-beweging, voelde zich al snel beperkt door de heersende ideeën binnen de groep en koos zijn eigen pad. Hij experimenteerde graag met nieuwe ideeën, materialen en technieken. Melkweg 10is hier een sprekend voorbeeld van; een werk uit het midden van de zestiger jaren waarin Brands gebruik maakte van assemblage en collage technieken. Hij verwerkte in dit werk alledaagse gevonden voorwerpen, zoals een stuk poster, een aardewerk kommetje en een deksel van een vuilnisemmer. Hij dwingt ons echter anders naar deze vormen te kijken. Een deksel is niet langer een deksel, maar wordt onderdeel van een onmetelijke constellatie in het universum van Brands.

Arjan van Helmond (1971, NL)
In de ruimtes en objecten die Arjan van Helmond schildert, is de factor tijd altijd aanwezig. Het heeft sporen nagelaten, of doet een aanzet tot wat komen gaat. Objecten en ruimtes doordrenkt van sporen van aanwezigheid, brengen bevroren ruimtes tot leven als scenes uit een film. Van Helmond is geïnteresseerd in schilderkunst als een medium dat ons helpt nadenken over de rol van objecten en ruimtes in ons dagelijks leven: Een bed waarin iemand heeft geslapen, een lege tuinstoel, de rand van een zwembad; ruimtes zijn als mogelijkheden waarin wij als kijker onze verhaallijn in kunnen projecteren. Van Helmond verkent graag de mogelijkheden van zijn typische figuratie in nieuwe materialen.

RUPTURE

Tobias Thaens, Kira Fröse, Aukje Koks, Eugène Brands, Arjan van Helmond

An exhibition curated by Arjan van Helmond.

March 23 – May 4
Opening Saturday 23rd of March from 5:00 to 7:00 pm.

Breaking the conventions of seeing. Actively playing with the boundaries of our familiar visual language. Challenging traditional viewing patterns, uncovering and questioning underlying structures and obstacles. All to provoke a reconsideration of our perception.

With the exhibition RUPTURE, Arjan van Helmond has invited a number of artists in whom he recognises the embodiment of this attitude. He brings together artists who each use their experiences or memories in a distinctive way to approach seemingly mundane matters from a new perspective. Just as staring into the darkness or emptiness sometimes conjures images that aren’t real, the exhibited works evoke perceptions, associations, or hallucinations out of nothingness that can emotionally affect us. RUPTURE is about personally forcing a rupture with the existing, forcing a crisis or change to achieve a fundamental transformation.

Tobias Thaens (1999, NL)
Just graduated from De Ateliers and a former student of Van Helmond at the AKI in Enschede, Thaens is developing a highly idiosyncratic body of work. His paintings often stem from observations and reflections on nature but display a more associative connection, a meditative contemplation with the subject. Dominic van den Boogerd writes about him: “His work revolves around observable reality, yet the painter feels no obligation to the laws of representation. The paintings, composed of unnamable mixed colours, translucent, softly gleaming surfaces, and elegant lines and loops, evoke various sensations without directly depicting anything. In his androgynous worlds, natural grace seamlessly transitions into artificial charm, hard contrasts dissolve into one another, and unwavering categories become fluid.”

Kira Fröse (1992, GER)
Van Helmond met Kira Fröse at the EKWC as a young and ambitious artist, with a penchant for the absurdity of everyday reality. Like Tobias Thaens, Fröse graduated from the AKI in Enschede. She works with a wide range of materials. For the work in the exhibition, Fröse uses everyday objects, such as a power strip, a watering can, or ping-pong paddles, which she reproduces in a melded form in porcelain and ceramic. Tactile, subtly humorous, and lightly disorienting. About her work, she says: “Through the use of colour, organic, playful, and dynamic forms, I aim to seduce and invite viewers to experience what truly stands before them. Unconsciously influenced by the aesthetics of everyday objects, I create static forms that depict movement and despite the heaviness of their material, appear smooth and light. Upon closer examination, one may perceive that aesthetics can only endure through the presence of unaesthetic details.”

Aukje Koks (1977, NL)
Aukje Koks is fascinated by the intersections between visible reality and the world of ideas. In her work, she tries to disrupt the viewer’s perspective: reality and illusion intertwine, and it is no longer clear what is real and what is not. In her new drawings, she primarily works from the emptiness of a box or a structure of empty compartments on the paper. Here, she carefully builds up the colour in multiple layers. This action often gives rise to the idea of the work, where a spot, a transition, or a certain texture can result in a completely new image.

Eugène Brands (1913-2002, NL)
Eugène Brands, initially known as the founder of the CoBrA movement, soon felt limited by the prevailing ideas within the group and chose his own path. He enjoyed experimenting with new ideas, materials, and techniques. ‘Melkweg 10’ is a striking example of this; a work from the mid-sixties in which Brands used assemblage and collage techniques. He incorporated everyday found objects into this work, such as a piece of poster, a ceramic bowl, and a lid from a garbage can. However, he compels us to look at these forms differently. A lid is no longer just a lid but becomes part of an immense constellation in Brands’ universe.

Arjan van Helmond (1971, NL)
In the spaces and objects that Arjan van Helmond paints, the factor of time is always present. It has left traces or hints at what is to come. Objects and spaces saturated with traces of presence bring frozen spaces to life like scenes from a movie. Van Helmond is interested in painting as a medium that helps us reflect on the role of objects and spaces in our daily lives: a bed where someone has slept, an empty garden chair, the edge of a swimming pool; spaces are like opportunities where we, as viewers, can project our storyline. Van Helmond enjoys exploring the possibilities of his typical figuration in new materials.

Groupshow
Groupshow

Exhibition views

Exhibition views

Artists

Artists